Hvad foregår der i Logen?

Der sker intet mystisk eller okkult. Det kan vi straks slå fast. Ingen middelalderlige skikke eller underligheder.

Der sker intet mystisk eller okkult. Det kan vi straks slå fast. Ingen middelalderlige skikke eller underligheder. Men vi har nogle ritualer, vi holder i hævd og visse praktiske regler for, hvordan et logemøde afholdes, og det har et vist historisk præg over sig. Som ny broder bliver Du optaget i Indvielsesgraden, og herefter (over en periode på ca. 18 måneder) vil du modtage yderligere tre grader – Venskab – Kærlighed – Sandhed.

Afvikling af logemødet?

Logens møder ledes af Overmesteren, og han følger en fast dagsorden, hvorunder mødet afvikles. Her kan i princippet alle spørgsmål tages op til debat – dog må der ikke diskuteres politik eller religion (“sektvæsen”) i logesalen. Alle brødre har taleret og kan komme med spørgsmål, debatindlæg eller indlæg af orienterende karakter. Det kan f.eks. være om en film, en bog, rejsebeskrivelser, citat fra dagens avis og meget andet, du som broder selv finder interessant og mener, at de øvrige brødre kan få glæde af.

Det selskabelige?

Efter det ordinære logemøde fortsætter logeaftenen med en meget vigtig del af logelivet – nemlig det selskabelige samvær. I logens selskabslokale serveres der et let måltid til en rimelig pris. Her er der afslappet munterhed, og det er hyggeligt. Der holdes taler, og der synges efter vor sangbog, som altid ligger parat ved kuverten. Det hele foregår her under ledelse af logens Undermester. Somme tider er der også underholdning og/eller kunstnerisk optræden. Men vi lægger meget vægt på, at brødrene i det selskabelige regi får tid og lejlighed til uformelt at tale sammen – på tværs af alder og erhvervsinteresser. Flere gange om året deltager vore ægtefæller eller sambo’er også i det selskabelige samvær. Ind i mellem bliver der mulighed for, at du kan invitere gæster med til det selskabelige eller til de specielle arrangementer, som logen gennemfører: skovture, fester oa.

Logens ledelse?

Juridisk set er logen en forening, som ledes af en ”bestyrelse” Embedsmænd. Heri indgår Overmester som formand, og han er – sammen med den forrige Overmester, Undermester samt Sekretær, Kasserer og Skatmesteren, dem der varetager forskellige opgaver i logens daglige virke – og dermed ansvarlig for, at logen fungerer på rette vis. Alle disse brødre er af logen valgt for en toårig periode, og de kaldes for logens valgte embedsmænd.

Hemmeligheder?

Det eneste, vi holder hemmeligt, er netop ritualet omkring gradetildelingerne og hvordan vi identificerer os selv som Odd Fellow brødre over for andre Odd Fellow brødre – såvel i Danmark som internationalt.

Hvad er udbyttet?

Der er absolut intet økonomisk eller materialistisk udbytte ved at være Odd Fellow.

Der er absolut intet økonomisk eller materialistisk udbytte ved at være Odd Fellow. Derimod er udbyttet på et andet plan. Din tilværelse får en ny dimension ved et aktivt samvær med ligesindede. Nye og givende venskaber knyttes. Men det afhænger helt af din egen grundholdning, for du bliver ikke mentalt “hjernevasket” eller påduttet meninger af os

Hvad koster det at være medlem?

Medlemskab koster p.t. (2014) kr. 850,00 pr. kvartal i kontingent til logen. Dertil skal du lægge det beløb, det selskabelige koster. Menuens pris ligger typisk et sted mellem kr. 40 og kr. 60, øl fås for kr. 10,00 og vand for kr. 8,00.
Umiddelbart før indvielsen betales et indvielsesgebyr på kr. 350,00. Herefter betales følgende gradgebyr: Venskabsgraden kr. 200,00, Kærlighedsgraden kr. 200,00, Sandhedsgraden kr. 250,00.

Påklædning?

Til indvielsen – og ved andre festlige lejligheder – møder brødrene i kjole og hvidt. Ordenen lægger vægt på et lighedsprincip, og det er derfor et krav, at medlemmerne bærer en nogenlunde ens påklædning. Til de normale møder er brødrene iført en mørk habit, hvid skjorte, sorte strømper og sorte sko.

Medlem hvordan – kender Du allerede en Odd Fellow?

Hvis du kender en, der er medlem af Odd Fellow Ordenen, kan du over for vedkommende tilkendegive, at du gerne vil høre om de nærmere betingelser for medlemskab.

Medlem hvordan – kender Du ikke en der er Odd Fellow?

Kender du ikke nogen inden for Ordenen, kan du f.eks. kontakte logens Overmester, der herefter vil sørge for det videre forløb. Lige som du er interesseret i at få oplysninger om logen, er vi naturligvis også interesseret i at få et nærmere kendskab til dig. Vi udpeger derfor en logebroder som din kontaktperson, og kender du en i logen, bliver det naturligvis ham. Er der efter de første, nærmere kontakter fortsat interesse for medlemskab, er næste skridt, at vi udpeger to erfarne logebrødre, som aftaler med dig at komme på besøg i dit hjem, når det måtte passe dig. Ved det besøg er det nødvendigt at din eventuelle hustru eller samlever også er til stede, fordi vi bl.a. meget gerne vil høre dennes mening om dit eventuelle medlemskab af Odd Fellow Ordenen. Dette fordi vi mener, at et medlemskab ikke vil være givende – hverken for dig eller for logen – hvis ikke “hjemmefronten” giver sin tilslutning dertil. Og er der herefter stadig ingen hindringer bliver det sidste skridt, at vi sender dig en indkaldelse til logen, hvor du på logemødet bliver optaget som broder i loge nr. 111 De Fem Tårne og dermed medlem af Odd Fellow Ordenen.

Interesseret?

Der er skrevet tykke bøger om Odd Fellow Ordenen og dens virke. Det er selvfølgelig ikke muligt at gengive alt sammen her, hvor vi blot har villet give dig en introduktion til Ordenen i almindelighed og vor loge i særdeleshed. Har du spørgsmål til det her beskrevne, eller ønsker du yderligere information så er du meget velkommen til at rette henvendelse til en af logens kontaktpersoner. eller tryk her Det skulle glæde os at høre fra dig.

Med venlig hilsen Loge nr. 111 De Fem Tårne